Vilkår

Du skal være fyldt 18 år for at købe et medlemskab på Mesterlære. Når du køber et medlemskab på Mesterlære (også kaldet ”tjenesten”), indgår du aftale med Mesterlære.

På din profilside på mesterlaere.dk kan du til enhver tid se en oversigt over dine køb og se om dit medlemskab er aktivt.

Som medlem på Mesterlære får du adgang til at anvende det indhold, som er stillet til rådighed for tjenesten. Det indhold, der er adgang til via medlemskab på Mesterlære, fremgår på mesterlaere.dk. Indholdet i tjenesten opdateres løbende, og vi forbeholder os retten til at tilføje, ændre og fjerne indhold uden varsel.

Mesterlære gør det muligt for dig (“du”, “dig” eller “Medlemmet”) at få adgang til digitalt indhold (“Indholdet”) streamet via internettet. Hvis du opretter en konto, bestiller en gratis periode og/eller medlemskab hos Mesterlære, køber et gavekort, downloader, opnår adgang til og/eller bruger Mesterlæres hjemmeside, bruger en tillægstjeneste eller -produkt stillet til rådighed af Mesterlære eller på anden måde opnår adgang til eller bruger Indholdet eller nogen af Mesterlæres funktioner stillet til rådighed af Mesterlære, indgår du en bindende aftale med Mesterlære og accepterer at overholde disse Vilkår. Du accepterer hermed også, at Mesterlære må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med Mesterlæres persondatapolitik.

Disse Vilkår beskriver de betingelser, som til enhver tid er gældende ved din brug af Mesterlære uanset eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser. Din accept af Vilkårene er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og bruge Mesterlære. Ved at acceptere Vilkårene erklærer du dig indforstået med, at Mesterlære til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Mesterlære, hvis du misligholder Vilkårenes indeholdte bestemmelser. Hvis du ikke accepterer Vilkårene (som defineret i nedenstående), er du ikke berettiget til at bruge Mesterlære eller til at opnå adgang til eller forbruge Indhold stillet til rådighed af Mesterlære.

Supplerende vilkår og betingelser kan gælde for dele af Mesterlære, f.eks. regler om en bestemt konkurrence eller kampagne, yderligere vilkår og betingelser for tillægsydelser eller andre aktiviteter eller vilkår, der kan være gældende for bestemte former for indhold, vedrørende særskilte medlemskaber, produkter eller software, som er tilgængelige via Mesterlære. Hvis supplerende vilkår og betingelser er nødvendige, vil du blive oplyst herom i forbindelse med de pågældende aktiviteter eller produkter. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser, som Mesterlære måtte fastsætte, gælder i tillæg til nærværende Vilkår, og vil i tilfælde af uoverensstemmelse have forrang for Vilkårene.

Disse Vilkår, Mesterlæres persondatapolitik og eventuelle yderligere vilkår og/eller tillægsvilkår og -betingelser fra Mesterlære benævnes heri samlet “Vilkårene”.

Den gældende udgave af Vilkårene kan til enhver tid findes på Mesterlæres hjemmeside www.mesterlaere.dk.

Sådan fungerer dit medlemskab

Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af dit medlemskab, så er medlemskabet på Mesterlære fortløbende og fornyes automatisk. I forbindelse med oprettelsen af medlemskabet accepterer du således, at Mesterlære automatisk kan trække penge på dit Dankort, betalingskort eller andet betalingsmiddel tilkoblet dit medlemskab, hver gang medlemskabet fornyes. Dette gælder også ved gratis periode, hvor dit medlemskab automatisk vil blive fornyet med et betalt medlemskab efter den gratis periode.

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit medlemskab til udløb af den periode, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige dit medlemskab inden udløb af en gratis periode.

Forudsætninger for tilgang til Mesterlære

For at tilgå og anvende Indhold på Mesterlære skal du være aktivt medlem og tilgå onlinetjenesten via mesterlaere.dk eller en af vores apps i Apple App Store og Google Play Store. Den opkrævede pris for medlemskabet inkluderer ikke eksterne omkostninger som f.eks. dataforbrug.

Brug af Mesterlære forudsætter, at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Det er dit eget ansvar at tilkøbe internet eller dataabonnement for at muliggøre streaming af digitalt indhold.

For at kunne benytte Mesterlære skal du bruge en digital enhed, der er forbundet med internettet og som opfylder Mesterlæres tekniske krav, samt oplyse os om og tilknytte dit foretrukne betalingsmiddel, som til enhver tid skal være godkendt af Mesterlære.

Mesterlære forbeholder sig retten til løbende at vurdere, hvilke enheder brugeren kan benytte. Brugeren har alene ret til at registrere og anvende Mesterlære på op til fem enheder.

Mesterlære forbeholder sig retten til at ændre de tekniske krav til brugen af Mesterlære og til at ændre, tilføje eller fjerne samarbejdspartnere og betalingsmidler til enhver tid. Mesterlære skal bestræbe sig på at underrette dig via e-mail om eventuelle ændringer, der begrænser din tekniske mulighed for at benytte Mesterlære. Sådan underretning skal gives senest 30 dage før ændringen træder i kraft. Mesterlære forbeholder sig til enhver tid ret til at tilføje eller fjerne en samarbejdspartner eller betalingsløsning uden først at underrette dig derom.

Brug af Mesterlære

Brug af Mesterlære må kun ske til privat brug. Brug af tjenesten i kommercielle og offentlige sammenhænge er ikke tilladt.

Dit Mesterlære-medlemsskab må kun deles med andre medlemmer af samme husstand.

Mesterlære kan således anvendes samtidig på flere forskellige enheder i form af PC, tablets, smartphones og udvalgte streaming-enheder tilhørende husstanden. Hver gang du anvender dit medlemskab på Mesterlære på en ny enhed registreres denne enhed på dit medlemskab. Der kan maksimalt anvendes fem forskellige enheder. Hvis du har spørgsmål til dette eller problemer med at tage ny enhed i brug, så kontakt Kundeservice. Du kan finde kontakte Kundeservice under “Kontakt” på mesterlaere.dk.

Mesterlære indeholder funktioner, som gør det muligt at foretage en midlertidig lagring af indhold på de understøttede enheder, så dette indhold kan tilgås, når du er offline. Du har adgang til dette indhold, så længe du har et gyldigt medlemskab. Det er ikke tilladt at tilegne sig dette indhold via andre mekanismer end dem, som er tilgængelige via tjenesten. Indholdet må således ikke kopieres og/eller gøres tilgængeligt uden for tjenesten.

Mesterlære kan indeholde eksterne links og andre elementer, som er genereret af samarbejdspartnere eller øvrige eksterne parter. Forekomsten af sådanne elementer er ikke ensbetydende med, at Mesterlære har godkendt eller verificeret de fakta, holdninger eller synspunkter, som er genereret af disse samarbejdspartnere eller øvrige eksterne parter, og Mesterlære kan således ikke tages til indtægt for eller gøres ansvarlig for disse.

Betalingsvilkår

Påbegyndelse af et Mesterlære-medlemskab finder sted ved køb af dette. Herefter opkræves der fortløbende betaling ved hjælp af den betalingsform, du har angivet ved købet og afhængig af hvilket medlemskab, du har købt. Du kan altid redigere den tilknyttede betalingsform på din profilside på mesterlaere.dk.

Såfremt du har fået en gratis periode, opkræves betaling for Mesterlære-medlemskabet først, efter den gratis periode er udløbet. Hvis du opsiger dit medlemskab i løbet af perioden, vil du ikke blive opkrævet betaling for medlemskabet.

Ved første betaling, vil du blive opkrævet den fulde periode. Prisen for dit Mesterlære-medlemskab trækkes automatisk når du tilmelder dig - eller efter evt. Prøveperiode - og hver følgende periode, dit abonnement er inddelt if (f.eks. måned eller år), via den valgte, tilknyttede betalingsform (f.eks. betalingskort).

Efter indmeldelse vil medlemskabet automatisk blive fornyet indtil opsigelse.

Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit Dankort eller dit betalingskort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på din profilside på mesterlaere.dk. Manglende opdatering af dine kort-oplysninger og dermed manglende betaling, vil medføre, at dit medlemskab ophører.

Kampagnetilbud

Hvis du ikke tidligere har haft et medlemskab på Mesterlære kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud, eksempelvis en gratis prøveperiode. Hvis du tidligere har abonneret på Mesterlære, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud før tidligst seks måneder efter, at dit seneste medlemskab er ophørt. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af medlemskabet.

Vi yder rabatter i form af forskellige kampagner. Hvis der er rabat på en vare, vil rabatten allerede være fratrukket prisen, som vises på sitet. På den måde er prisen, du ser, altid “Din pris”. Dette følger gældende retningslinjer fra forbrugerombudsmanden.

Ophavsret i Mesterlære

Du må ikke benytte Mesterlære-medlemskabet på anden måde, end det er tiltænkt og beskrevet i Vilkårene. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af indhold fra Mesterlære er forbudt, inklusiv men ikke begrænset til:

  • at optage, afbillede, kopiere, offentliggøre eller videregive Indholdet,

  • kunstigt at øge antallet af visninger/downloads,

  • at overdrage brugernavn og password til tredje part,

  • at omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte Mesterlære mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering, reproduktion, distribution, eller

  • at benytte Mesterlære i strid med gældende dansk lovgivning.

Mesterlære kan til hver en tid lukke adgang til Mesterlære for et medlem, såfremt man finder grund til at tro, at Mesterlære misbruges.

Indholdet i Mesterlære tilhører Mesterlære og en eller flere tredjepart(er) og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af Indholdet som beskrevet i disse Vilkår er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af Mesterlære og/eller ophavsmanden. Som Mesterlære-medlem har du ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Som Mesterlære-medlem forstår og anerkender du, at rettighedshaver til Mesterlæres Indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser – direkte over for Mesterlære-medlemmet.

Opsigelse eller pause af dit Mesterlære-medlemskab

Et medlemskab til Mesterlære er fortløbende indtil opsigelse, og du kan til enhver tid opsige dit medlemskab til udløb af den periode, som du har betalt for. Du opsiger dit medlemskab på din profilside på mesterlaere.dk (direkte link). Ved opsigelse af dit medlemskab modtager du en bekræftelse pr. e-mail. Modtager du ikke en bekræftelse på opsigelsen af dit medlemskab, kan du ikke anse dit medlemskab som opsagt og bedes kontakte [email protected].

Ved opsigelse af medlemskabet stopper den automatiske fornyelse. Du er naturligvis altid velkommen til at tilmelde dig som Mesterlære-medlem igen.

Ændring af vilkår

Mesterlære kan med én måneds varsel ændre Vilkårene for denne aftale eller indføre regler, vilkår eller betingelser for brug af Mesterlære-medlemskabet. Du vil blive informeret herom via den e-mailadresse, som du har oplyst ved tilmelding, og på mesterlaere.dk. Ved uvæsentlige ændringer informeres du herom alene på mesterlaere.dk. Ændringer, som skyldes forhold uden for Mesterlæres kontrol, herunder ændring af tredjepartsrettigheder eller lignende, vil kunne blive gennemført så hurtigt, det kræves og med forkortet varsel. Fortsat brug af medlemskabet efter vilkårsændringer vil blive set som accept af de ændrede vilkår fra din side.

Fortrydelsesret

Du har en fortrydelsesret på 14 dage ved oprettelse som Mesterlære-medlem. Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan sende en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til [email protected].

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen på 14 dage fra oprettelsestidspunktet er udløbet.

Hvis du påbegynder at se Indhold eller benytter Mesterlære på anden måde, mister du retten til at fortryde dit køb af Mesterlære i henhold til den ovenfor nævnte fortrydelsesret. Du har dog stadig ret til at opsige Mesterlære i overensstemmelse med de generelle Vilkår for opsigelse.

Priser

Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. Moms og fremgår af mesterlaere.dk.

Mesterlære kan løbende foretage prisændringer. Mesterlære kan foretage regulering af medlemsprisen som følge af øgede udgifter forbundet med tjenesten, omkostninger til leverandører og samarbejdspartnere, imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i Mesterlæres medlemskaber og tjenester. Såfremt Mesterlære foretager prisændringer, underretter Mesterlære medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel via e-mailkommunikation til prisændringen træder i kraft. Medlemmet har i dette tilfælde altid mulighed for at opsige medlemskabet.

Medlemskab gennem partneraftale

Som medlem hos en samarbejdspartner, kan du oprette et medlemskab på Mesterlære til særlige priser. Kontakt venligst partneren for at høre mere om gældende priser.

Persondatapolitik

Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du f.eks. opretter dig som Mesterlære-medlem, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller når du køber produkter hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider.

Se vores persondatapolitik her.

Cookies

Ved at benytte Mesterlære accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg, og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Læs mere om, hvilke cookies, der bruges på Mesterlære her.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mailadresse